Eric B Karlsson och Emma Gustafsson i Bröstorp

Senast uppdaterad 4 oktober, 2021 av Johan Abrahamsson

DatumHändelseÅlder
1880
19/4
föddes Erik Bernhard, son till bonden Carl Andersson och hustru Hanna Eriksdotter i Bröstorp nr 98. Sid 282 i HFL. 2:a barnet, paret varit gifta i 3 år. Han 33 år gammal, hon
24 år gammal. Vittnen Snickaren Lundegård och h Kjersti
Carlsdotter i Bröstorp.
1886
20/5
föddes Emma Carolina, 4:de barnet till Bonden Gustaf Jonasson och hans hustru Maria Sofia Eliasdotter från Fridlevstad sid 565 i HFL, han 48 år gammal, hon
35 år gammal. Vittnen: Waktkonstapeln Hans Gust. Hagelberg och hustru Dorothea Maria Eliasdotter i Carlskrona. Sid 565 i HFL.
1907
13/7
vigdes hemmansägaren Erik Bernhard Karlsson i Bröstorp och Emma Carolina Gustafsson från Fridlevstad i Augerums kyrka. Vigda på grund av lysningsattest från Fridlevstads församling den 5:e juli 1907. Vigselförättare H Bergström. Anteckningen gäller endast vigselboken. Avin om vigseln avsänd till Fridlevstads pastorsämbete den 15:e juli 1907.27/21
1907
13/9
blev Erik B Karlsson ägare av Bröstorp nr 98 1/3 mtl. Värnpliktsförhållande 67 18/1900. Samma datum inflyttade Emma Carolina Gustafsson till Bröstorp från Fridlevstad. 27/21
1908
30/4
föddes Martha, dotter till hemmansägaren Erik Bernhard Karlsson och hans hustru Emma Karolina Gustafsson i Bröstorp. Sid 803 i församlingsboken. Martha döptes den 31:e maj av Anders Saller. Faddrar: vaktkonstapeln Hagelberg och hans hustru i Karlskrona.28/21
1913
18/3
föddes Elin, dotter till hemmansägaren Erik Bernhard Karlsson och hans hustru Emma Karolina Gustafsson i Bröstorp. Sid 690 i församlingsboken. Elin döptes den 11:e maj av Anders Saller. Faddrar: lantbrukaren Alfred Persson i Torstäfva och hans hustru.32/26
1920invaldes Erik B Karlsson som ledamot av Tvings kommunalfullmäktige. Han representerade de frisinnade. Han hade detta uppdrag minst till 1934. [Vår hembygd del 2]40/-
1936
16/9
avled Emma Karolina. Hon begravdes 1936 21/9. Dödsorsak: magkräfta.

Fru Emma Karlsson, maka till lantbrukaren Eric B. Karlsson i Bröstorp, Tving, avled igår i sitt hem, 50 år gammal.
Fru Karlsson var född i Fridlevstad och dotter till framlidne lantbrukaren Gustav Jonasson och hans maka därstädes. För närmare 30 år sedan ingick hon äktenskap med lantbr. Eric Karlsson, vilken nu jämte två döttrar står närmast sörjande vid hennes bår. Som maka och moder utmärkte sig fru Karlsson för stor duglighet och omtanke om sitt hus och de sina. Genom sitt godmodiga och sympatiska väsen var hon allmänt omtyckt och värderad inom sin bekantskapskrets. I församlingsföreningen har hon länge varit en mycket värderad medlem. Hon lämnar därför ett stort tomrum efter sig icke blott hos sina närmaste utan hos alla, som lärt känna henne. [Ur lokaltidning 1936-09-17]

En högtidlig jordfästning ägde rum i Tvings kyrka igår, då stoftet efter fru Emma Karlsson, Bröstorp, vigdes till gravens ro. Före begravningsprocessionens avfärd från hemmet höll kyrkoherde Hagman en stämningsfull andaktsstund och den avlidnas älsklingspsalm, ”Närmare, Gud, till dig”, sjöngs. Vid framkomsten till kyrkan inbars kistan under det Chopins sorgmarsch spelades på kyrkoorgeln och nedsattes i koret, som var vackert dekorerat med granar, svart kläde, blommor och levande ljus. Den högtidliga akten inleddes med ps. 486:1-3, varefter jordfästningen förrättades av kyrkoherde Hagman, som ock höll en vacker dödsbetraktelse med ledning av orden i 1 Samuels bok 20:3: Det är icke mer än ett steg mellan mig och döden. Efter bön läste officianten valda bibelord om döden och uppståndelsen samt Fader vår, varpå ps. 452:1,2 sjöngs. Härunder gick kyrkoherden för altaret och utförde begravningsmässan samt sjöng begravningsresponorierna. Akten avslöts med psalmen 221:3, varefter kistan utbars under tonerna av sista satsen av ovannämnda sorgmarsch och nedsattes i familjegraven. Vid den öppna graven höllos flera tal. Särskilt gripande var det tal, som hölls av en granne till den avlidnas föräldrar, den 90-årige f. kyrkovärden Karl Gustafsson i Fridlevstad, som tackade den avlidna för all den glädje hon berett honom medan hon levde, sist vid hans nyligen firade 90-årsdag. Kyrkoherde Hagman nedlade en krans fråm församlingen samt läste en bön och lyste frid över graven. Till sist sjöngs ps. 204:5, När jag slutar mina dagar. Blomstergärden vid båren var synnerligen riklig och vacker. [Ur lokaltidning 1936-09-22]
50/56
1945
19/4
förordnades Erik B Karlsson som extra polisman, i och för bevakning och annat biträde vid omhändertagande av flyktingar. Tjänstgöringsskyldighet närmast vid förläggningar i missionshuset i Berg, Tvings socken. [brev]65/-
1968
27/4
avled Erik B Karlsson. Han begravdes 1968 4/5.88/-
Eric B Karlsson okänt år